พัฒนา Product, ทำโปรแกรม, จัด training และ บริการอื่นๆ

programming product design directions
Odd-e ยังให้บริการด้านอื่นๆเช่น